A Bácsborsódi temető rendje

A temető általános redje

 • A temető a bejáratnál kifüggesztett nyitvatartási időben látogatható.
 • 14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem mehet be, és nem tartózkodhat a temetőben.
 • A temetőbe állatot bevinni tilos, kivéve a vakvezető kuyták!
 • A temetőbe gépjárművel behajtani tilos, kivételt képeznek a halottszállító- és hulladékszállító járművek, illetve az iparos munkához szükséges anyagszállító járművek.
 • A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanusítani, hangos és oda nem illő beszédtől mindenki tartózkodjon.
 • Kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani, bepiszkítani, a temetőben szemetelni tilos.
 •  A temetőben végzett ipari munkánál törekedni kell a zaj csökkentésére.
 • Temetési szertartás ideje alatt anyagszállítás és zajos munka a temetőben nem végezhető.
 • Szolgáltatást végző szervezet a munkavégzése során keletkezett hulladék, szemét összeszedéséről és elszállításáról köteles gondoskodni.
 • Munkavégzés során a szomszédos sírokban okozott rongálódást helyre kell állítani.
 • A sírhely gondozásánál keletkezett szemetet a temetőben elhelyezett szemétszállító konténerekbe, vagy az épített szeméttárolókba kell elhelyezni.

 

Sírhely megváltás rendje

 •  Az új sírhelynél az eltemettető személyesen köteles eljárni a sírhely kiválasztásánál, és megkötni a szerződést, a díj befizetésével egyidejűleg.
 • A temetkezésre vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásáért az a temetkezési szolgáltató a felelős, amelyik a temetést elvállalta és azt elvégezte.
 • Síremlék felállítását csak szakirányú végzettséggel rendelkező vállalkozó végezheti.
 • Síremléket felállítani az egyházközösség hozzájárulásával szabad. Felállítás előtt a síremlék vázlatát, vagy leírását az üzemeltetőnek be kell mutatni.
 • A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.
 • A síremlék bontásából keletkezett törmeléket a bontás napjától számított egy héten belül a temetőből el kell szállítani. 
 • A siremléknek meg kell felelnie a temető arculatának. Közizlést sértő formájú és felírással ellátott síremléket felállítani nem szabad.
 • A sírhely használati ideje alatt a síremléket eltávolítani, vagy arról a halott nevét törölni tilos!
 • A sírhely felett rendelkezni jogosult köteles saját költségén gondoskodni a sírhely, síremlék vagy sírbolt fenntarásáról, gondozásáról, helyreállításáról.
 • A meglévő síremléket lebontani, kicserélni vagy áthelyezni csak a kegyelet tiszteletben tartásával és az egyházközösség hozkell alkalmazni.zájárulásával lehet.
 • A temető területéről sírkövet. síremléket, fejfákat kiszállítani csak az egyházközség engedélyével lehet.
 • A sírhely megváltásának meghosszabbításáról a sírhely felett rendelkezni jogosult írásbeli felszólítást kap. A lejárt megváltású sírhelyek listája 90 napra kifüggesztésre kerül a temető hírdetőtábláján. A 90 nap leteltével a sírhely és a síremlék feletti rendelkezés joga visszaszáll az egyházközségre.
 • Jelen temetői rendbe foglaltakat a temetőkre vonatkozó jogszabályokkal összhangban

 

ÁRJEGYZÉK

Sírhely típusa:
1 személyes sírhely   100x200 cm   25 év   12.500 Ft
2 személyes sírhely   200x200 cm   25 év   25.000 Ft
2 személyes mélyített sírhely   100x200 cm   25 év   12.500 Ft
4 személyes mélyített sírhely   200x200 cm   25 év   25.000 Ft
Sírboltok   100x200 cm-től   50 év   50.000 Ft-tól

 

A sírhelyek közötti távolság 60 cm.
A mélyített sírhely 220 cm mély.
A síremlék alapterülete nem lépheti túl a megváltott sírhely alapterületét!

 

 

Betegséglexikon