Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő bácsborsódi lakos
jogosult, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg:

- egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 360 %-át, azaz 102.600,-Ft-ot,

- családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 300 %- át, azaz 85.500,-Ft-ot.

A kérelem elbírálásakor előnyt élvez a helyi települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó rendkívüli szociális támogatásról szóló, a Belügyminiszter által kiadott pályázati kiírás 6. pontjában foglaltak alapján
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak ellátására, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
A tűzifa támogatás igénylésének feltétele, hogy a kérelmező lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítsa.

A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A kérelem benyújtható 2018. november 5. – 2018. november 26-ig.

Kérem Önöket, hogy a benyújtási határidőre figyelemmel nyújtsák be kérelmüket és a szükséges igazolásokat, mert 2018. november 26-át követően beérkezett kérelmeket már a Képviselő-testület érdemben nem vizsgálhatja.

Bácsborsód Községi Önkormányzat

 

 

Betegséglexikon