A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (továbbiakban: Fétv.) 100.§-a alapján a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről  és a mezőgazdasági üzemközpontokról a járási földhivatal nyilvántartást  vezet.

 

A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló  38/2014. (II.24.) Korm. rendelet   4. § (1) bekezdése szerint a természetes személynek, illetve szervezetnek a nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtania.  A formanyomtatvány letölthető a www.foldhivatal.hu

oldalról, vagy a földhivatal ügyfélszolgálatán szerezhető be.

  

A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII.29.) Korm. rendelet tartalmazza azokat a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú végzettségeket, amelyek valamelyikével a természetes személynek rendelkeznie kell ahhoz, hogy földművesként nyilvántartásba vehető legyen.

 
  A földműves nyilvántartási  kérelemhez csatolni kell:  

 

Mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezők esetén:

 

-          szakirányú képzettséget igazoló okirat egy eredeti példányát vagy annak a közjegyző, illetve a kiállító intézmény által hitelesített másolatát (az eredeti példányt a bejelentő a nyilvántartásba vételt követően visszakapja),

-          külföldi bizonyítványok és oklevelek esetén  a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány eredeti példányát kell csatolni, amely tanúsítja, hogy a szakképesítés megfelel az 504/2013. (XII.29.) Korm. rendeletben meghatározott szakképesítésnek

 

Szakirányú képzettséget igazoló okirat hiányában:

 

-          Őstermelőnek minősülő természetes személy esetén az őstermelői igazolvány és a bejelentést megelőző 3 év lezárt értékesítési betétlap másolatát, amely igazolja, hogy a kérelmezőnek a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőző évben árbevétele származott,

-          Őstermelőnek nem minősülő kérelmező esetében az adóhatóság által kiállított igazolást, amely igazolja, hogy a kérelmezőnek a mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőző 3 évben árbevétele származott,

 

Amennyiben a kérelmező az előző feltételeket  nem  tudja igazolni, mert az árbevétele azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházása még nem hasznosult, akkor a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának  illetékes területi szerve által (a falugazdász útján) kiadott igazolását kell csatolnia arról, hogy a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző mindhárom évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel azért maradt el, mert a mező- erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott.

 

Amennyiben a fenti feltételeket nem tudja teljesíteni, viszont a földműves nyilvántartásba már bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, amelyben a kérelmező legalább 3 éve mezőgazdasági tevékenységet folytat, a nyilvántartásba vételéhez csatolnia kell a mezőgazdasági termelőszervezet tisztségviselője által kiállított írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a termelőszervezetben legalább 3 éve 25%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, és legalább 3 éve személyes közreműködésként végzi a mezőgazdasági tevékenységét.

 

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a föld tulajdonjogának, illetve használatának megszerzéséhez szükséges a földművesek nyilvántartásba vétele, melyet a járási földhivataloknál kell kezdeményezniük. 

 

A földforgalmi tv. rendelkezései szerint 2014. év május 1-től mind a földtulajdon szerzése, mind a földhasználat megszerzése engedélyköteles lesz.

  

A földtulajdon engedélyezéséhez a helyi földbizottság állásfoglalását is be kell szereznie az eljáró hatóságnak.

 

  A földforgalmi törvény értelmében a települési önkormányzat közigazgatási  területén földet használó  földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek más természetes és jogi személyek településenként helyi gazdálkodói közösséget alkotnak.   A helyi gazdálkodói közösség képviseleti szerve a helyi földbizottság.

  

A helyi földbizottságok a települések jegyzőinek közreműködésével alakulhatnak meg. Aki a földbizottság létrehozásában részt kíván venni, annak a jegyzőnél kell majd ezt a szándékát jelezni.

 

A helyi földbizottságok létrehozásának és működésének részletes szabályairól, Kormányrendelet fog megjelenni.  

 

 

Betegséglexikon